Regulamin sprzedaży sklepu internetowego www.tajemnicacocacoli.pl
Definicje


Sprzedawca – firma Strych Polska Grzegorz Gajowy z siedzibą przy Świętojańska 7, 08-110 Siedlce, NIP 8212604557 REGON: 383959303.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.

Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep – serwis internetowy działający pod adresem www.tajemnicacocacoli.pl, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia poprzez serwis droplabs.pl i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Produkt – dostępna w Sklepie książka będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.


Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy www.tajemnicacocacoli.pl, działający pod adresem internetowym www.skladnicatowarow.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę – firmę Strych Polska Grzegorz Gajowy z siedzibą przy Świętojańska 7, 08-110 Siedlce, NIP 8212604557

2.Kontakt ze Sklepem – za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@tajemnicacocacoli.pl; telefonicznie: 693 346 123 lub pisemnie na adres: Świętojańska 7, 08-110 Siedlce.

3. Regulamin, sporządzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej sklepu.

4. Sklep prowadzi sprzedaż Produktu drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

5. Produkt dostępne w Sklepie jest fabrycznie nowy, wolne od wad fizycznych i prawnych. Na życzenie klienta zamieszczana jest specjalna dedykacja.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021

7. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


Zasady zawierania umowy sprzedaży


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie.

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór liczby produktu na stronie www.tajemnicacocacoli.pll, kliknięcie ikony “dodaj do koszyka”, wybór sposobu dostawy, wypełnienie Formularza Zamówienia, wybór sposobu płatności, a następnie zatwierdzenie i przesłanie Zamówienia poprzez kliknięcie ikony “Zamów i zapłać”. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Po złożeniu Zamówienia przez Formularz Zamówienia Sprzedawca potwierdza mailowo jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji odbywa się poprzez przesłanie Klientowi wiadomości mailowej na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania przez niego Zamówienia. W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o otrzymaniu Zamówienia oraz jego przyjęciu do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.


Sposoby płatności


1. Podczas składania Zamówienia Klient ma możliwość wyboru płatności internetowej za pomocą Blue Media, Dotpay, PayU, Przelewy24.
2. Po zrealizowanej płatności internetowej Sprzedawca realizuje złożone Zamówienie po zaksięgowaniu wpłaty w systemie Droplabs, co z zasady trwa 1-2 dni robocze, jednakże Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia, wynikające z braku zaksięgowanej płatności spowodowanej opóźnieniem realizacji transakcji przez podmioty zewnętrzne.


Dostawa


1. Zamówienia złożone na Produkty realizowane są od poniedziałku do piątku. W zamówieniach na Produkt płatny przed terminem dostawy (z góry) Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na w systemie Droplabs zgodnie z informacją o dostępności Produktu zamieszczoną na stronie Sklepu (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności Produktu).

2. Realizacja Zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez Klienta są prawidłowo podane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Produktu, wynikające z błędnego podania przez Klienta adresu dostawy.

3. Dostawa Produktów następuje według wyboru Klienta. Dostępny sposób dostawy oraz jego koszty, który zobowiązany jest ponieść Klient, wskazany jest w Formularzu Zamówienia w zakładce WYSYŁKA.

4. Od wybranego przez Klienta sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Produktu, jednak w każdym przypadku termin dostawy nie przekracza 30 Dni Roboczych od daty wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Co do zasady terminy dostaw nie powinny przekraczać:

Paczkomaty – zaplanowany termin dostawy 1 do 2 – dni roboczych

5. Sprzedawca nie ma wpływu na proces realizacji dostawy przez podmioty zewnętrzne, dlatego też termin realizacji dostawy może zostać wydłużony z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a wynikających z opóźnień firm kurierskich.

6. Sprzedawca sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku Produktu uszkodzonego w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Sprzedawcę o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@tajemnicacocacoli.pl.


Zasady zwrotów w przypadku umów zawartych na odległość z klientami będącymi konsumentami


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z towarem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tajemnicacocacoli.pl lub pisemnej na adres: Strych Polska Grzegorz Gajowy z siedzibą przy Świętojańska 7, 08-110 Siedlce, według schematu:

- data otrzymania towaru:
- przyczyna zwrotu:
- imię i nazwisko:
- adres:
- email:
- numer telefonu:
- numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy:


3. Oświadczenie w formie pisemnej może być wysłane razem ze zwracanym towarem, jednakże uprasza się o wcześniejszy kontakt za pośrednictwem poczty email na adres kontakt@tajemnicacocacoli.pl lub telefonicznie pod numerem 693 346 123 celem weryfikacji możliwości zwrotu towaru.

4. Produkt podlegający zwrotowi musi być kompletny oraz w stanie niezmienionym. Oznacza, to iż konsument powinien postępować z towarem uwzględniając możliwość jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy będącego wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy konsument ponosi za nią odpowiedzialność. Sprzedawca rości prawo do obciążenia Konsumenta kosztami w przypadku zwrotu towaru zniszczonego, uszkodzonego i niemożliwego do wprowadzenia ponownie do sprzedaży.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych zapłaconych za towar.

6. Konsument odsyła zwracany towar na swój koszt.

7. Sklep dokonuje zwrotu środków pieniężnych w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto podane przy składaniu oświadczenia. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z różnych terminów wpływu środków na konto w różnych bankach.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów dotyczących towarów przerobionych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. indywidualna dedykacja od autora.


Reklamacje i gwarancja


1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby wysyłany towar był wolny od wad i spełniający oczekiwania Klientów. Zamówione Produkt jest dokładnie sprawdzany przed wysłaniem.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady w sprzedanym towarze stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności stosownie do zapisów art. 556 oraz 556 (1) – 556 (3) Kodeksu cywilnego.

3. Adres do przesłania reklamowanego towaru:

Strych Polska Grzegorz Gajowy
Świętojańska 7,
08-110 Siedlce
z dopiskiem REKLAMACJA

4. Zgłoszenie reklamacyjne dokonane powinno zostać w formie elektronicznej na adres kontakt@tajemnicacocacoli.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy według schematu:


- data otrzymania towaru:
- data stwierdzenia wady:
- opis wady:
- imię i nazwisko:
- adres:
- email:
- numer telefonu:

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

Dane osobowe i cookies

1. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

2. Dane osobowe przetwarzane przez firmę Strych Polska Grzegorz Gajowy z siedzibą przy Świętojańska 7, 08-110 Siedlce, NIP 8212604557 REGON: 383959303 chronione są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za nabywane Produkty za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności są przekazywane, za zgodą Klientów Droplabs sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres do korespondencji: Droplabs Sp. z o.o., ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000468242, REGON: 122894595, NIP: 6772375967, kapitał zakładowy: 53 350,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzyta pięćdziesiąt złotych), adres e-mail: kontakt@droplabs.pl. („Administrator”) za wyjątkiem danych osobowych powierzonych do przetwarzania Droplabs Sp. z o.o. przez innych administratorów danych osobowych, a w szczególności danych powierzonych przez sprzedawców prowadzących sprzedaż na platformie Droplabs w stosunku, do których administratorami danych są poszczególni sprzedawcy.

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie.

5. Dane osobowe Klientów znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia wykonywanego w ramach Sklepu.

6. Korzystając ze Sklepu Klient wyraża zgodę na zapis plików cookies (korzystanie z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies w dolnej części strony. Zapis plików cookies następuje wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

7. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.


Postanowienia końcowe


1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

3. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktów na urządzeniu końcowym Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub cennika w każdym czasie i dowolnym zakresie. Klienci zostaną powiadomieni o zmianach na stronie internetowej albo podczas logowania na konto i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej 14 dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu lub cennika stosuje się zapisy wersji Regulaminu lub cennika obowiązujących w chwili złożenia poprawnego zamówienia przez Klienta.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7. Wszelkie logo, znaki towarowe, nazwa produktów, firmy, opisy, zdjęcia itp. użyte na stronie internetowej Sklepu są własnością Sprzedawcy.